Algemene Voorwaarden Pickup-online.nl

Prijzen:
Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW.

Privacy policy:
Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Pickup-online.nl gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u het heeft verstrekt; het verwerken van uw bestelling.
Pickup-online.nl zal nooit ongevraagd uw gegevens doorgeven aan derden.

Recht van Retour – retourneren - herroepingsrecht:
Alle gekochte producten hebben een zichttermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst en mogen binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. In deze periode kan de koper het product rustig bekijken en beoordelen. Indien wordt besloten dat het product geretourneerd gaat  worden dient dit, voorafgaand aan de retournering, gemeld te worden middels het formulier t.b.v. herroeping van de opdracht. Het te retourneren product dient maximaal 14 dagen na officiële herroeping te zijn ontvangen bij verkoper. Het formulier voor herroeping van de opdracht is te vinden in het bovenste gedeelte van de keuzebalk aan de linkerzijde van de pagina onder de button "Betalen, verzenden & orderkosten". Ook via de zoekfunctie op de website is dit formulier vindbaar. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en te worden gestuurd naar returns@pickup-online.nl .  Een kopie van dit formulier dient tevens te worden bijgevoegd in de retourzending. Het retourproduct mag niet gebruikt of  beschadigd  zijn en moet nog als nieuw product verkoopbaar zijn. Schade of slijtage die is opgetreden aan het product tijdens de zichttermijn of retourzending van koper zal door verkoper direct worden verrekend met het terug te betalen bedrag aan koper. Indien wordt verkozen een product te retourneren zijn de volledige verzendkosten inzake de bestelling voor rekening van de koper. De verantwoording voor het te retourneren artikel is eveneens volledig voor koper. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor bedrijven en verenigingen en is tevens niet van toepassing voor producten die speciaal op bestelling voor de klant zijn gemaakt. Maatwerk valt buiten het Recht van Retour. Het Recht van Retour is niet van toepassing op diensten waarmee Pickup-online.nl met instemming van de klant is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. De wet "kopen op afstand" is alleen van toepassing wanneer de klant en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. Reeds betaalde bedragen inzake de retourproducten worden binnen 14 dagen na schadevrije ontvangst van de retourzending teruggestort.

Koop:
Op alle transacties met Pickup-online.nl zijn ten alle tijden slechts de Algemene Voorwaarden van Pickup-online.nl  van toepassing. Leverings- en/of inkoop- en/of algemene voorwaarden van koper worden expliciet afgewezen.

Bij het plaatsen van een bestelling op de  website van Pickup-Online.nl wordt een bindende overeenkomst aangegaan.

Verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Pickup-online.nl tot aan de algehele voldoening. Pickup-Online.nl behoudt zich het eigendom van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan.
Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van Pickup-online.nl, is het de koper niet toegestaan deze te gebruiken zodanig dat het artikel bij retourname onbruikbaar is en is het koper niet toegestaan de geleverde zaken te vervreemden, te bezwaren danwel op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik te geven.
Eventuele reclames zijdens de koper dienen binnen 3 dagen na levering van de zaken schriftelijk, middels email of fax, aan Pickup-online.nl kenbaar te worden gemaakt.
In overleg, biedt Pickup-online.nl sommige klanten een bestedingslimiet aan met een betalingstermijn van 10 dagen of afwijkend in onderling overleg.
Indien de betalingstermijn is overschreden, behoudt Pickup-online.nl het recht om 5% van de gegeven korting per product terug te vorderen, indien duidelijk vermeld op de eerste factuur en van toepassing bij kortingspercentages hoger dan 10%, u ontvangt hiervoor een nieuwe factuur.
Alle bestellingen welke op rekening zijn geleverd dienen binnen 10 dagen na factuurdatum geheel te zijn voldaan.  Alle leveringen geschieden voor risico van de koper.

Buitenlandse zakelijke klanten die in aanmerking willen komen voor BTW verrekening op basis van een ICL levering (intracommunautaire levering) dienen dit voorafgaande aan hun bestelling op te geven via sales@pickup-online.nl onder vermelding van hun gegevens of een aantekening te maken in het "opmerkingen veld"  tijdens de bestelling. Er dient tenminste een bedrijfsnaam en een geldig BTW nummer te worden opgegeven. Indien u via onze webwinkel een bestelling heeft ingevoerd en u ontvangt een factuur inclusief BTW terwijl u om een BTW vrije factuur heeft verzocht, verzoeken wij u dringend deze BTW factuur niet te voldoen. U ontvangt van ons een nieuwe of aangepaste factuur exclusief BTW die u kunt voldoen.  Indien achteraf een bestelling en administratieve boeking hersteld dient te worden, zal hiervoor een bedrag van € 15,--voor administratiekosten in rekening worden gebracht.

Facturen worden niet per post, maar slechts electronisch aangeleverd en als printbare PDF naar het door de klant opgegeven emailadres verstuurd. Deze facturen dient de klant als origineel te beschouwen en conform de fiscale regelgeving aan haar administratie toe te voegen.

Levertermijn:
De maximale levertijd van producten is 15 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen. De levertijd gaat in op de dag dat de betaling is ontvangen op de bankrekening van Pickup-online.nl.
Indien de levertijd niet haalbaar is, zal Pickup-online.nl de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

Algemeen:
Indien de koper met betaling van de factuur in gebreke blijft, is de koper tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Wet Normering Wettelijke Incassokosten (WIK).

Koper is van rechtswege in verzuim zodra de betalingstermijn op de factuur is overschreden.

Koper is bij betaalverzuim een percentage incassokosten verschuldigd van 15% van het openstaande bedrag over de eerste € 2.500,-- en 10% van het openstaande bedrag over de volgende € 2.500,--. Dit altijd met een minimum bedrag van € 48,40.
Tevens is de koper de wettelijke rente verschuldigd over het volledige openstaande bedrag.
Indien de koper ook na eerste betalingsherinnering en/of aanmaning met betaling in gebreke blijft, wordt de achterstallige betaling  ter incasso aangeboden bij het incassobureau en zal indien noodzakelijk, bij blijvend betalingsverzuim, worden overgegaan op de  gerechtelijke incassoprocedure. In deze laatste procedure zullen alle procedurekosten op de koper worden verhaald.

Website:
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud.
De tarieven zijn onderhevig aan wijziging en Pickup-online.nl kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve vermeldingen.
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden.
Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Pickup® is een geregistreerde handelsnaam.
Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikelen, en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.
Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster.

Toepasselijk recht en jurisdictie:
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.

Vragen, klachten of adverteren:
Pickup-online.nl is tijdens kantooruren bereikbaar op de op de contactpagina genoemde telefoon- en faxnummers en op het genoemde emailadres.